Your search results

Jak probíhá nákup ready-made společnosti?

Pokud máte zájem o koupi ready made společnosti a chcete zachovat počet jednatelů, názve a město, ve kterém firma sídlí, stačí jen několik formalit k tomu, abyste mohli začít okamžitě podnikat. Po podepsání a ověření smluv jste ihned vlastníky vybrané ready made společnosti. V tuto chvíli Vám již nic nebrání v podnikání.

Celý prodej však má několik důležitých kroků:

 • vyberete si ready-made společnost a napíšete nám

 • domluvíme datum schůzky

 • původní společník rozhodne v působnosti valné hromady o tom, že společnost bude prodána Vám, že původní jednatel bude odvolán, nový jednatel bude jmenován ten, koho určíte, event. rozhodne o změně sídla v rámci Prahy podle Vaší volby

 • poté dojde k podpisu smlouvy o převodu obchodního podílu společnosti na Vás, na nového společníka

 • podpisy na smlouvě musejí být úředně ověřeny. Smlouva o převodu podílu, aby byla učinná, musí být doručena společnosti

 • přípravíme pro Vás další dokumenty potřebné pro zápis jednatele do obch. rejstříku (souhlas se zápisem a čestné prohlášení jednatele), popř. podpis smlouvy o poskytnutí sídla

 • přípravíme návrh na zápis změn do OR

 • podáme dokumenty a návrh na zápis změn na příslušný soud

 • čekání na rozhodnutí rejstříkového soudu – soud vydá usnesení a zašle ho do datové schránky společnosti, dnem doručení začíná běžet patnácti denní lhůta, kdy se obě strany mohou proti rozhodnutí soudu odvolat, soudy většinou rozhodnou do pěti pracovních dnů

 • vzdání se práva na odvolání ohledně usnesení o změnách (zašle původní jednatel) výrazně urychlí zápis změn do OR

 • dojde k zápisu změn do OR – společnost je již zcela Vaše