Your search results

Jak probíhá převod podílu v ready-made společnosti?

Převod ready-made společnosti představuje několik kroků:

  • původní společník rozhodne v působnosti valné hromady o tom, že společnost bude prodána Vám, že původní jednatel bude odvolán k určitému datu, bude jmenován nový jednatel, popřípadě rozhodne o změně sídla v rámci Prahy podle Vaší volby

  • nový společník s původním společníkem podepíšou smlouvy o převodu obchodního podílu společnosti – na smlouvě musejí být ověřeny oba podpisy u notáře, na úřadě nebo na poště (na Czechpointu) – smlouva o převodu podílu, aby byla učinná, musí být doručena společnosti. Doručení společnosti podepisuje jednatel.

  • nový jednatel ověří svůj podpis na souhlasu se zápisem a své čestné prohlášení, že splňuje všechny náležitosti pro zápis své osoby do obchodního rejstříku (dále OR)

  • nový jednatel ověří svůj podpis na návrhu na zápis změn do OR

  • podáme dokumenty a návrh na zápis změn na příslušný rejstříkový soud

  • čekání na rozhodnutí rejstříkového soudu – soud vydá usnesení a zašle ho do datové schránky společnosti, dnem doručení začíná běžet patnácti denní lhůta, kdy se obě strany mohou proti rozhodnutí soudu odvolat, soudy většinou rozhodnou do pěti pracovních dnů

  • vzdání se práva na odvolání ve věci usnesení příslušného soudu o změnách v dané společnosti (zašle původní jednatel přes datovou schránku ready-made společnosti) výrazně urychlí zápis změn do OR

  • dojde k zápisu změn do OR