Your search results

Kdo může být jednatelem ready-made společnosti a jaké musí splnit podmínky?

Nový zákon o obchodních korporacích stanovuje, že jednatelem (ready-made) společnosti může být fyzická nebo právnická osoba.

Obecnou podmínkou, kterou musí jak fyzická tak právnická osoba splnit, je bezúhonnost.

Pokud má být jednatelem právnická osoba, je potřeba uvést fyzickou osobu, která bude právnickou osobu zastupovat při výkonu funkce jednatele. I tato fyzická osoba musí být bezúhonná a musí splnit všechny náležitosti jako kdyby ona sama měla být jednatelem. Dříve převládal výklad, že pokud se fyzická osoba zastupující právnickou osobu při výkonu funkce nezapíše, předpokládá se, že fyzickou osobou zastupující jednatele právnickou osobu je její jednatel. Nicméně připravovaná novela ZOK (zákon o obchodních korporacích) již toto nebude umožňovat, bez fyzické osoby nebude možné právnickou osobu jako jednatele zapsat. S výhledem do budnoucna je tedy lepší fyzickou osobu jako zástupce právnické osoby zapisovat přímo. Obecně platí, že to může být jakákoliv fyzická osoba, která splní předpoklady níže, nemusí to být statutární orgán zapisované právnické osoby.

Každá fyzická osoba podepisuje před zápisem své osoby jako jednatele nebo zástupce právnické osoby čestné prohlášení, ve kterém prohlašuje:

  • že je plně způsobilá k právním úkonům,

  • že dosáhla věku 18 let,

  • že je bezúhonný ve smyslu § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů,

  • že u ní nenastala skutečnost, která by byla překážkou provozování živnosti podle § 8 zákona o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů,

  • že nevykonávala činnost jako statutární orgán nebo jako člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,

  • že jí nebyl soudem a/nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se živností, které jsou předmětem podnikání společnosti,

  • že u ní nenastala překážka výkonu funkce podle § 63 a násl. ZOK (Zákon o obchodních korporacích),

  • že jmenováním do funkce jednatele neporušuje zákaz konkurence podle § 194 – 199 ZOK

  • že souhlasí s provedením zápisu údajů o jeho osobě zapisovaných podle obchodního zákoníku nebo zvláštního právního předpisu do obchodního rejstříku