Your search results
Posted by BizStarter on 30.11.2016
| 0

Co se stane s ready-made společností plátcem DPH?

Dnes se u nás zastavil klient, který před časem pořídil společnost s.r.o. registrovanou k DPH. Jednalo se prý o ready-made firmu, tzn. společnost, která nevykonávala téměř žádnou ekonomickou činnost. Klient se připravoval na podnikatelskou činnost tak intenzivně, až zapomněl, že firma po dobu dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců nevystavila žádnou fakturu.  Navíc se pravidelně podávala nulová přiznání k DPH. Netrvalo dlouho a přišel z finančního úřadu do datové schránky společnosti následující dopis:

OZNÁMENÍ o zahájení řízení

Shora uvedený správce daně tímto podle ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

oznamuje,

že tímto je zahájeno řízení ve věci zrušení registrace plátce daně z důvodu uvedeného v § 106 odst. 1 písm. b), zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), neboť jste neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti.

V souladu s ust. § 6 odst. 2 daňového řádu Vám tímto správce daně dává možnost se k věci vyjádřit. V případě, že tak neučiníte do 15 dnů ode dne doručení této písemnosti, rozhodne správce daně na základě podkladů, které má v současné době k dispozici ve spise.

Na otázku, co se stane s ready-made společností plátcem DPH existuje jediná odpověď.  Příslušný finanční úřad napřed zahájí řízení o zrušení registrace a pokud jednatel nedoloží skutečnosti, že docházelo k ekonomické činnosti (že společnost vystavovala faktury) rozhodne o zrušení registrace k DPH.
Co to znamená? Ready-made společnosti registrované k DPH jsou již minulostí. Celá záležitost je velmi jednoduchá – pokud je společnost plátce DPH (a pokud chce plátcem DPH zůstat), musí vykazovat nějakou ekonomickou činnost. Pokud tomu tak je, již se nejedná o ready-made. Finanční správa kontroluje, zda je firma aktivní, intenzivněji od roku 2014, kdy došlo ke zpřísnění procesu registrace plátců DPH zejména z důvodů boje proti podvodům.
Plyne z toho jedno poučení. Pokud chcete zachovat plátcovství DPH, používejte Vaši firmu, vystavujte faktury, podávejte pravidelná přiznání k DPH včas a pokud Vás finančí úřad vyzve, buďte kontaktní.
Pokud by Vám v datové schránce přistála výzva jako u našeho klienta, kontaktujte nás.