Your search results
Posted by BizStarter on 29.12.2016
| 0

Registrujete Vaši společnost k DPH na základě obratu? Připravte se na VÝZVU

Registrujete-li Vaši společnost k DPH na základě obratu? Jeden sdílnější úředník nám potvrdil, že vždy musí přijít VÝZVA (záměrně píši velkými písmeny, jedná se o mustr, který finanční správa hojně recykluje).

I když na VÝZVU příkladně odpovíte, připravte se na řízení, které trvá v lepším případě minimálně měsíc, reálně tak dva až tři. Budete muset finančnímu úřadu dodat velké množství dokumentů. A pokud se finančnímu úřadu nebude něco líbit, nebo „bude mít pochybnost“, buď bude hrát mrtvého brouka a o Vaší registraci nerozhodne vůbec, a nebo registraci rovnou zamítne. V některém z dalších článků rozebereme, které kritéria musí být splněna pro úspěšnou registraci.

Pokud potřebujete registrovat k DPH, obraťte se na nás.

V Ý Z V A
k odstranění pochybností v registračních údajích

Dne xx.xx.2016 obdržel shora uvedený správce daně přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty, kterou zaevidoval pod č.j. xxxxxxx/16.

V přihlášce je uvedeno jako důvod registrace ustanovení § 6 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále   jen „zákon o DPH“ ), částka   obratu   za   nejbližších 12 předcházejících   po   sobě   jdoucích   kalendářních   měsíců ve výši 1 000 000 Kč a datum rozhodného dne pro povinnost zákonné registrace xx.xx.2016.

Správce daně Vás vyzývá, abyste doložili, jakým způsobem jste dosáhli obratu uvedeného v přihlášce v kolonce 07, tj. obratu za nejbližších 12 předchozích kalendářních měsíců, resp.   doložili, o jakou konkrétní ekonomickou činnost se jedná (míněno uvedení např. typ zboží a služeb, způsob prodeje zboží nebo poskytování služeb) a sdělili, kde je Vaše ekonomická činnost vykonávána  a jakým způsobem je   tato činnost zabezpečena po stránce technické a personální, tj. zda svou ekonomickou činnost  uskutečňujete  prostřednictvím  svých   zaměstnanců nebo subdodavatelsky.

K prokázání skutečností předložte ve lhůtě 15 dnů výše uvedenému správci daně:

 • rozepište obraty od vzniku   společnosti, tj. od xx.xx.2016 po jednotlivých kalendářních měsících, k   ověření data pro povinnost zákonné registrace k DPH účetní knihy podle § 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, od vzniku společnosti, tj. od xx.xx.2016 a související účetní doklady,
 • předložte vystavené faktury a objednávky s doklady o úhradách
 • kde je ekonomická činnost vykonávána (doložte nájemní smlouvu)
 • o jakou konkrétní ekonomickou činnost se jedná (míněno uvedení např. typu zboží a služeb, způsob prodeje zboží nebo poskytování služeb)
 • jak je tato činnost zabezpečena po stránce personální a technické
 • co se konkrétně nachází v místě skutečného sídla společnosti, pro jaké účely a v jakém rozsahu využíváte skutečné sídlo, doložte nájemní smlouvu
 • doložení knihy faktur, bankovních výpisů a pokladních dokladů
 • předložení obchodních smluv s odběrateli a dodavateli
 • další   průkazné listinné dokumenty, které lze považovat za doklad prokazující výkon ekonomické činnosti (faktury, objednávky…)
 • uveďte, kdo vede účetnictví
 • sdělte, kdo má přístup do datové schránky daňového subjektu, jaký mají tyto osoby vztah k daňovému subjektu a jakou vykonávají činnost
 • předložte doklady a písemnosti v jednacím jazyce dle §76 daňového řádu

Odůvodnění: Dne xx.xx.2016 jste výše uvedenému správci daně podali přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty, v níž jste jako důvod registrace uvedli překročení obratu (§6 zákona o DPH). Obrat je na přihlášce k registraci vyčíslen ve výši 1 000 000 Kč a datum rozhodného dne pro povinnost zákonné registrace je xx.xx.2016. Vzhledem ke skutečnosti, že správce daně má pochybnosti o správnosti údajů uvedených v přihlášce, vyzval Vás k doložení skutečností tak, jak uvedl ve výroku této výzvy.

Poučení: Bude-li výzvě vyhověno ve stanovené lhůtě, hledí se na přihlášku k registraci jako by byla podána bez vady v den původního podání. Bude-li výzvě vyhověno až po uplynutí stanovené lhůty, považuje se přihláška k registraci za podanou tímto dnem (ust. § 128 odst. 2 daňového řádu). Pokud nebude výzvě vyhověno, rozhodne správce daně podle povahy věci o registraci nebo o zrušení registrace, bude-li to důvodné (ust. § 129 odst. 3 písm. c) daňového řádu).

Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, může správce daně uložit pořádkovou pokutu do 500 000 Kč, nestanoví-li zákon jiný důsledek (ust. § 247 daňového řádu).

Proti tomuto rozhodnutí se nelze samostatně odvolat (ust. § 109 odst. 2 daňového řádu).