Your search results

Co se stane, když nezaplatíte DPH nebo jinou daň v termínu

Posted by BizStarter on 6.6.2017
| 0

Podnikáte-li delší dobu, určitě se dříve nebo později stane, že někdo z Vašich odběratelů prostě nezaplatí fakturu za odebranou službu nebo zboží. Pokud je to jeden z mnoha, vznikne Vám sice ztráta, ale nějak to přežijete. Pokud Vám však nezaplatí významný odběratel, kterému jste daný měsíc poskytli 80 procent služeb nebo prodali 90 procent zboží tzv. na fakturu, může se Vaše společnost rychle dostat do platební neschopnosti. Musíte však dále hradit fixní náklady: zaplatíte zaměstnance, nájmy, služby a zjistíte, že máte povinnost odvést daň (nejčastěji DPH, ale platí obecně pro všechny daně). Je 25. den v měsíci na účtě pár desítek tisíc, podáváte přiznání k DPH a kontrolní hlášení, kde finančnímu úřadu nahlásíte výši DPH, kterou byste měli odvést. Není však z čeho. Problém je na světě. Jaké jsou možnosti dalšího postupu? Na to se podíváme v tomto článku.

1 Čekat na zaplacení a úhradu daně

Pokud víte, že Váš odběratel zaplatí v dohledné době, můžete to risknout a počkat. Finančí úřad (FÚ) toleruje zpoždění platby ve lhůtě 5 dnů od data podání přiznání k dani, aniž by Vám vyměřil jakoukoliv sankci (úrok z prodlení, penále). Ze zkušenosti Vám FÚ nechá na úhradu čas cca dva týdny až měsíc ne ze schovívavosti, ale z důvodu velkého množství práce na oddělení vymáhání.

POZOR! FÚ nemá povinnost Vám zaslat výzvu. Některé pracovnice FÚ Vám zavolají z čísla se skrytým ID volajícího a upozorní Vás na nedoplatek daně. Pokud provedete jeho úhradu v co nejkratší možné lhůtě, nepřistoupí FÚ k jeho vymáhání.

2 Požádat FÚ o splátkový kalendář

Pokud tušíte, že odběratel bude významně zdržovat úhradu faktury, můžete zkusit požádat FÚ o splátkový kalendář. Je třeba žádat spolu s podáním přiznání (ne až měsíc po) a zároveň zaslat písemnou žádost, doložit závažné důvody a argumenty, které Vás vednou k rozdělení daně na splátky. Dále je nutné zaplatit administrativní poplatek ve výši 400 Kč. Podle slov jedné z pracovnic FÚ se sejde komise, která probere Vaši žádost a informuje Vás o výsledku do datové schránky. Ze zkušenosti, je-li podaná žádost podložená dostatečně pádnými argumenty, FÚ většinou vyhoví.

3 Nahlásit odběratele, FÚ si daň (DPH) „stáhne“ z jeho účtu

V případě, že Vám odběratel nechce ani po opakované výzvě proplatit fakturu a nemáte na DPH, můžete ho FÚ „nahlásit“, doložit Vaše vystavené faktury. FÚ se pak velmi rád postará o vydání exekučního příkazu na přímo na účet Vašeho odběratele. Aneb stát si umí zařídit, aby dostal své…

4 Exekuce na firemním účtu

Pokud déle než měsíc nepošlete daň, kterou máte povinnost odvést, přistoupí Oddělení vymáhací k vydání exekučního příkazu na dlužnou daň. První krok je exekuce na peněžní prostředky na Vašem bankovním účtu.

Do datové schránky Vám přistane následující dopis (jedná se o jednu z možných variant):

E X E K U Č N Í PŘÍKAZ na přikázání pohledávky z účtu

Shora uvedený správce daně podle § 178  odst. 1 a odst. 5 písm. b) a § 190 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále  jen „daňový řád“),  s použitím zákona  č. 99/1963  Sb., občanský  soudní  řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“),

nařizuje

daňovou exekuci přikázáním pohledávky z úctu.

K vymožení nedoplatku 50000 Kč, včetně příslušejícího úroku z prodlení ke dni 25.02.2017 1000 Kč, a exekučních nákladů ke dni nařízení exekuce ve výši 1000 Kč, tj. celkem

(slovy: PADESÁTDVATISÍC Kč),

jakož i úroku z prodlení z částky 50000 Kč od 25.01.2017 do zaplacení dle roční výše repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, přikazuje shora uvedenému poddlužníkovi (banka, u které máte vedený účet), aby od okamžiku, kdy mu  bude doručen  tento  exekuční příkaz, po dobu trvání daňové exekuce nevyplácel peněžní prostředky z účtu dlužníka:

Vaše firemní číslo účtu/kód banky,

ze kterého se přikazuje pohledávka, neprováděl na něho započtení a ani jinak s ním nenakládal, a  to  až  do výše nedoplatku,  pro který je exekuce nařizována, včetně příslušejících částek  úroku  z  prodlení a exekučních nákladů dle  § 252 odst. 2  a § 183 odst. 1 daňového řádu, s tím, že dlužníkovi   nevzniká povinnost uhradit úrok z prodlení, nepřesáhne-li v úhrnu  u jednoho druhu daně  u jednoho správce daně  za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč (§ 253 odst. 1 daňového řádu).

To se  týká  i  peněžních  prostředků,  které  dojdou  na  tento  účet do 6 měsíců ode dne vyrozumění o nabytí právní moci  exekučního příkazu (§ 190 odst. 2 daňového řádu). Podle § 190 odst. 1 daňového řádu odpisem peněžních prostředků dlužníka z jeho účtu, vedeného  v jakékoliv  měně,  do  výše  částek  uvedených v exekučním příkazu a jejich vyplacením  shora  uvedenému  správci daně na účet číslo:

35-77628031/0710 (exekuční číslo účtu FÚ pro hlavní město Prahu)

IBAN: CZ98 0710 0000 3500 7762 8031,

BIC: CNBACZPP,

konstantní symbol: 1148 – převodní příkaz, 1149 – poštovní poukázka,

variabilní symbol: (přidělí FÚ)

daňová exekuce zaniká.

 

Uvedený dlužník (Vaše firma) nezaplatil ke dni 25.01.2017  shora uvedenému  správci daně podle 1) vykonatelného výkazu nedoplatků pod položkou: 0001 číslo jednací: sestaveného ke dni: 25.01.2017

  • Daň z přidané hodnoty

Celková částka nedoplatků na úroku z prodlení (Kč):

Celková částka nedoplatků na příslušenství (Kč):

Výše nedoplatku, pro který je exekuce nařizována (Kč):

Vzhledem k tomu, že položky/pořadí: 0001/1 shora uvedených   nedoplatků  sestavených z  údajů  evidence  daní  se po nařízení  daňové  exekuce  zvyšují o úrok z  prodlení, správce  daně nařizuje podle  § 178  odst.  3  daňového řádu i exekuci  tohoto úroku.

Dlužník je  v prodlení, neuhradí-li  splatnou daň nejpozději v den její splatnosti. Dlužníkovi vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení  počínaje  pátým   pracovním  dnem   následujícím  po  dni splatnosti až  do  dne  platby včetně. Pro daně, jejichž  původní  den splatnosti nastal do dne nabytí účinnosti daňového řádu, se uplatní úrok z prodlení podle dosavadních právních předpisů (§ 264 odst. 14 daňového řádu).  Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby  stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného  kalendářního pololetí.

Exekuční náklady:

Podle § 183 odst. 1 daňového řádu vzniká dlužníkovi  vydáním exekučního příkazu povinnost uhradit  na nákladech za nařízení  daňové exekuce 2 % z celkové částky  nedoplatků,  pro které  je  daňová exekuce  nařízena, nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč.

Exekuční náklady  se  vymáhají  současně s  nedoplatkem,  pro  který je exekuce nařízena (§ 182 odst. 4 a 6 daňového řádu).

O d ů v o d n ě n í:

Ve stanoveném termínu nebyla uhrazena splatná daňová pohledávka stanovená výše uvedeným rozhodnutím, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

P o u č e n í:

Úřední osoby  a osoby  zúčastněné  na  správě daní  jsou  podle  § 52 odst. 1 daňového řádu vázány povinností mlčenlivosti  o tom,  co se  při správě daní dozvěděly o  poměrech jiných osob.  Za porušení  povinnosti mlčenlivosti lze uložit pokutu podle § 246  daňového  řádu  až  do  výše 500 000 Kč.

Daňový dlužník ztrácí okamžikem, kdy je poddlužníkovi (bance) doručen exekuční příkaz,  právo vybrat  peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhaného nedoplatku a příslušenství; to neplatí v případě platby, jejímž účelem je  splnění vymáhané  povinnosti,  na účet  správce daně  vedený  u peněžního ústavu (§ 177 odst. 1 a 2 daňového řádu a § 304 odst. 3 o.s.ř.).

Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 o.s.ř. se nevztahují   na   peněžní prostředky   do výše dvojnásobného životního minima  jednotlivce  podle zvláštního  právního  předpisu.  Tyto  peněžní  prostředky peněžní ústav (poskytovatel  platebních  služeb)  vyplatí  dlužníkovi  na  jeho žádost nejvýše  jednou  (§  177  odst.  1  daňového  řádu  a  §  304b  o.s.ř.). Poskytovatel platebních služeb provede výkon rozhodnutí ve dni,  který následuje po  doručení  vyrozumění  podle  § 305 o.s.ř.;   není-li  však pohledávka   povinného z účtu  ještě  splatná,  provede   poskytovatel platebních  služeb výkon  rozhodnutí  ve dni,  který  následuje  po její splatnosti.

Výkon rozhodnutí se provede i tehdy, postačuje-li pohledávka povinného  z účtu  jen  k částečnému uspokojení  oprávněného   (§ 307 odst. 2 o.s.ř.).

5 Jiná exekuce – majetek nemovitý, movitý, atd.

Posledním odstavcem exekučního příkazu je následující:

Nesplní-li  poddlužník (= banka, kde máte účet) povinnost  stanovenou  mu  exekučním  příkazem a zákonem řádně a včas,  má shora  uvedený  správce daně  nárok  na její splnění  z  prostředků  tohoto poddlužníka;  tento  nárok  shora uvedený správce daně  uplatní  podáním  žaloby  k soudu  (§ 186 odst. 3 daňového řádu). Daňovou exekucí  lze postihnout  rovněž  majetkové právo,  movitou věc nebo  nemovitou věc dlužníka, které mají přejít na  svěřenského nástupce jako následného dědice a se kterými dlužník nemůže volně nakládat (§ 185 odst. 4 daňového řádu). Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 178 odst. 4 daňového řádu).

To zkráceně znamená, že Vám FÚ může zabavit firemní auto, dům, počítač, atd.