Your search results
Posted by BizStarter on 22.8.2016
| 0

Jak získat koncesovanou živnost silniční doprava nad 3,5 tuny

Plánujete-li podnikat v autodopravě, zejména v autodopravě provozované nákladními vozy nad 3,5 tuny, připravte se na pořádné administrativní kolečko. V dnešním článku se podělíme o zkušenosti zařizování koncesované živnosti Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny.

Dříve, než se vypravíte na živnostenský odbor příslušného městského úřadu či městské části podat samotnou žádost, bude třeba zařídit následující dokumenty:

1. Potvrzení o finanční způsobilosti dopravce

Novela zákona č. 111/1994 o silniční dopravě ze dne 1.6.2012 udává, že na každé auto je nutné, aby dopravce prokázal kapitál nebo rezervy v následující vyši:

  • 244 557 Kč pro jedno vozidlo
  • 135 865 Kč pro každé další vozidlo

Tato částka je určována každý rok Ministerstvem dopravy na základě směnného kurzu, které vyhlašuje Evropská centrální banka.

Finanční způsobilost se dokládá každý rok!

Pokud by podnikatel v dopravě neprokázal trvání finanční způsobilosti ve lhůtě stanovené zákonem, přestává splňovat jednu z klíčových podmínek pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly. V tomto případě mu hrozí, že dopravní úřad podá živnostenskému úřadu  návrh na zrušení nebo změnu rozsahu živnostenského oprávnění.

Je několik možností, jak doložit potvrzení o finanční způsobilosti:

  • daňovým poradcem ověřenou účetní závěrkou
  • bankovní zárukou
  • pojištěním finanční způsobilosti dopravce (váže se na konkrétní vozidla)

V našem případě jsme zvolili poslední možnost, tzn. v jedné pojišťovně jsme uzavřeli Pojistnou smlouvu pro pojištění finančí způsobilosti dopravce do konce roku 2016.

S touto smlouvou, vyplněnou žádostí a kopií velkého TP vozidla, které bude společnost využívat, jsme se vydali na Magistrát hlavního města Prahy do Jungmanovy ulice, kde jsme na podatelně podali vyplněnou žádost o vydání Osvědčení o finanční způsobilosti.

Na vydání Osvědčení o fin. způsobilosti má magistrát 30 dnů. V našem případě to trvalo cca 10 dnů.

Více informací týkající se Finanční způsobilosti dopravce pro pražské žadatele naleznete ZDE.

2. Prohlášení odpovědného zástupce s úředně ověřeným podpisem

Dalším dokumentem je formulář „Prohlášení odpovědného zástupce“, ve kterém uvedete jméno a IČ společnosti, která bude dopravu provozovat. Zde se odpovědný zástupce „upíše“ – pokud nebude přítomen podání žádosti, je třeba, aby jeho podpis byl úředně ověřen.

Odpovědný zástupce nesmí být odpovědným zástupcem ve více než 4 společnostech a součet vozidel těchto společností nesmí být více jak 50.

3. Osvědčení o odborné způsobilosti k provozování silniční nákladní dopravy

Odpovědný zástupce musí doložit tzv. odbornou způsobilost k provozování silniční dopravy.

Tento dokument má žlutou barvu a nadpis Evropské společenství. Uvedené potvrzení vydává příslušný odbor dopravy krajského úřadu.

Z tohoto dokumentu je třeba pořídit ověřenou kopii.

4. Nájemní smlouvu

K žádosti se přikládá kopie smlouvy místa, kde bude společnost vykonávat podnikatelskou činnost, kde bude uloženo účetnictví a další dokumenty spojené s nákladní dopravou. Je důležité, aby se nejednalo o „virtuální sídlo“, protože zejména ze strany finančních úřadů začínají být firmy plátci DPH sídlící na virtuálních adresách (tzn. na adresách, kde je registrováno více jak cca 20 subjektů) kontrolovány mnohem přísněji, než společnosti, které mají skutečné sídlo podnikání ve fyzické kanceláři – kde je možné přijímat návštěvy, zejména návštěvy z úřadů.

5. Dokumenty potvrzující právo využít nákladní vozidlo(a)

Pokud bude mít vozidlo uvedeno ve velkém TP jako provozovatele Vaši společnost, stačí kopie VTP. Pokud si budete auto od nějaké společnosti půjčovat, je třeba doložit smlouvu o pronájmu a také kopii VTP.

Návštěva živnostenského odboru a podání žádosti

Pokud jste z magistrátu odbrželi rozhodnutí o finanční způsobilosti a máte ostatní dokumenty, nebo dokonce odpovědný zástupce bude ochoten se na úřad vypravit s Vámi, již zbývá pouze návštěva nějakého živnostenského úřadu v úřední den (živnostenské úřady nemají místní příslušnost, tzn. můžete žádat kdekoliv v rámci ČR). Administrativní poplatek je 1000 Kč jedná-li se o živnost první, v případě další živnosti 500 Kč.

Doba vydání rozhodnutí je opět 30 dnů od podání, v mnoha případech tomu však bývá dříve.

 

Pokud si nepřejete podstoupit administrativní kolečko sami, rádi pro Vás celou záležitost vyřídíme. Nutností je povinný zástupce, který zaštítí Vaše podnikání. Zbytek je o trpělivosti. Nevátejte nás kontaktovat.