Your search results
Posted by BizStarter on 26.2.2017
| 0

Kdo může být společníkem české s.r.o. a co všechno musí splňovat

V dnešním článku se podrobněji podíváme na podmínky, které je třeba splnit, chcete-li založit, popř. koupit společnost s.r.o. v ČR, tzn. stát se společníkem.

Společníkem může být jakákoliv fyzická osoba

Společníkem české společnosti s.r.o. se může stát jakákoliv tuzemská fyzická osoba.

Společníkem může být také cizinec. Zahraniční fyzická osoba nemusí mít pro účely registrace jako společníka firmy uděleno povolení k pobytu na území České republiky ani jiný typ víza.

Do notářského zápisu pak nový společník prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání založení nové společnosti, tedy že je plně svéprávný.

Dále, a to je důležité, že na budoucího společníka nebylo zahájeno exekuční řízení, a ani mu nejsou známy žádné okolnosti, které by zahájení takového řízení odůvodňovaly.

Zejména skutečnost neexistence exekučního řízení je důležitá. Je-li totiž fyzická osoba zapsána jako společník a je proti němu zahájena exekuce, dojde velmi rychle k zablokování jeho podílu ve společnosti – podíl ve společnosti totiž představuje majetek. Cílem exekutora je majetek zpeněžit – může podíl formou nedobrovolné dražby vydražit v aukci a její výtěžek použít na splacení části pohledávky. Stručně řečeno, pokud někomu hrozí exekuce, není dobré napsat firmu přímo na sebe. Můžete být jednatel, ale nemůžete být společník – majitel. V této situaci existuje několik řešení – pro více informací nás kontaktujte, rádi Vám poradíme.

Společníkem může být tuzemská právnická nebo zahraniční právnická osoba – firma

U tuzemské právnické osoby (nejčastěji akciové společnosti, společnosti s ručením omezením, komanditní společnosti, ale také třeba svěřenského fondu), jsou podmínky obdobné jako u fyzických osob.

Zástupce právnické osoby prohlásí, že on i jeho společnost jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání založení nové společnosti.

Dále uvede, že na jeho společnost nebyl prohlášen konkurz, že společnost není v úpadku a že není proti ní zahájeno insolvenční řízení nebo exekuční řízení – je to z podobných důvodů jako u fyzické osoby. Podíl v nové společnosti by mohl být předmětem exekuce.

U zahraniční osoby by měly být podmínky obdobné jako pro tuzemské právnické osoby. To, že proti zahraniční společnosti není vedena exekuce, se prohlašuje čestně. Zahraniční společnosti se využívají pro holdingové účely nebo z důvodu ochrany soukromí skutečného vlastníka. Má to však svá drobná negativa, o kterých Vás rádi informujeme při osobním jednání. Pro více informací nás kontaktujte.