Your search results

Novela ZOK usnadní výmaz / likvidaci firem neaktivních a zadlužených

Posted by BizStarter on 10.5.2020
| 0

Likvidace/výmaz neaktivních a zadlužených firem bude od roku 2021 snažší.

Dne 13. února 2020 nabyla platnosti novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále „ZOK“), a to s účinností od 1.1.2021. Uvedená novela ZOK přichází s několika novinkami. Těm se budeme věnovat v dalších článcích. V tomto článku představíme záměr „vyčistit“ veřejný rejstřík od neaktivních společností  bez ekonomické aktivity, bez majetku, často předlužených.

Dosavadní praxe výmazu podobné společnosti byla zdlouhlavá. Na základě podnětu osoby, která měla právní zájem (finační úřad, poskytovatel sídla) nebo na základě vlastní činnosti soudu (ve společnosti např. chyběl jednatel, nebo nereagovala na výzvy soudu k doplnění sbírky listin) příslušný rejstříkový soud posílal takové společnosti do likvidace.

Soud dříve jmenoval likvidátory převážně z orgánů společnosti. Později pak ze seznamu insolvenčních správců. Proces likvidace a její výmaz i tak zabral několik let. Předmětná novela ZOK má za cíl uvedený výmaz mrtvé společnosti výrazně zrychlit. Některé zdroje hovoří také o tom, že vedlejším záměrem novely je zvýšení doplněnosti sbírky listin, na kterou mnoho společností (někdy i cíleně) zapomíná.

Velká většina ekonomicky mrtvých společností je nekontaktní a nemá doplněnou sbírku listin. Nezakládá účetní výkazy za předcházející uzavřené účetní období. V duchu novely ZOK lze společnost považovat za nekontaktní, pokud se osoba oprávněná jednat za společnost nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů od doručení písemnosti (většina písemností je pak doručována fikcí po uplynutí lhůty 10 dnů, na výzvy pak společnost vůbec nereaguje).

Jaký bude postup soudu, který povede k výmazu takové společnosti?

Soud nejprve zjistí, že společnost porušila svou povinnost založit řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku (či výroční zprávu, jejíž součástí je účetní závěrka) za nejméně dvě po sobě jdoucí účetní období do sbírky listin v obchodním rejstříku (dále OR). Společnosti (obchodní korporace) mají povinnost založit účetní závěrky do sbírky listin na základě ustanovení § 21a zákona o účetnictví a také § 66 písm. c) rejstříkového zákona, a to v zákonné lhůtě do 12 měsíců od rozvahového dne.

Následně soud vyzve společnost k doplnění sbírky listin. Výzvu doručí do datové schránky společnosti. Pokud si výzvu nikdo nepřevezme, fikce doručení nenastane, a to z důvodu závažnosti následků uvedené výzvy. Soud se pravděpodobně pokusí využít jiného způsobu doručení, např. skrze provozovatele poštovních služeb. Pokud na adrese sídla nikdo za uvedenou společnost nepřevezme zásilku ze soudu, nebo se zásilka vrátí, soud bude považovat společnost za nekontaktní.

Pokud budou splněny obě podmínky, tj. nezaložené účetní závěrky ve sbírce listin a nekontaktnost, soud zahájí podle § 105a ZOK řízení bez návrhu vedoucí ke zrušení a výmazu společnosti z OR bez likvidace. V zájmu ochrany práv třetích osob tuto skutečnost zapíše do OR dle § 48 odst. 1 písm. o) ZOK.

Vymazat společnost bez likvidace bude možné nejdříve po uplynutí lhůty 1 roku od zápisu údaje o zahájení řízení o zrušení společnosti v OR. Pokud je proti společnosti vedeno insolvenční řízení, soud vyčká, až dojde k jeho ukončení.

Najde-li se ve lhůtě jednoho roku osoba, která prokáže soudu, že společnost, kterou soud plánuje zrušit bez likvidace, disponuje majetkem, který převyšuje náklady spojené s provedením likvidace, soud rozhodne o jejím zrušení s likvidací, a jmenuje likvidátora dle předchozí praxe. Nemá-li společnost žádný majetek (valná většina případů), bude vymazána z obchodního rejstříku dle novely ZOK.

Neobjeví-li se okolnosti, že by zrušením společnosti bez likvidace bylo podstatně zasaženo do práv třetích osob, rozhode soud o jejím zrušení bez likvidace. Výmaz společnosti zapíše soud na základě svého rozhodnutí po nabytí právní moci. Pokud by se po výmazu objevil majetek společnosti, soud své rozhodnutí zruší a nařídí likvidaci.

Novela ZOK, kterou jsme Vám dnes představili, by měla přispět k vyčištění obchodního rejstříku. Některé odhady říkají, že by se to mohlo týkat až jedné pětiny zapsaných společností. Novela výrazně zjednodušuje proces vedoucí k výmazu neaktivních a nekontaktních společností. Bude však jako vždy záviset na rychlosti příslušných rejstříkových soudů.

Zajímá-li Vás likvidace neaktivních a zadlužených firem, v jakémkoliv stavu, kontaktujte nás.